Υπηρεσίες
Thessaloniki's Urban Mobility Center

http://www.kemdkalamarias.gr/
mobithess
Ευφυές Σύστημα Διαχείρισης Αστικής Κινητικότητας της Θεσσαλονίκης

Το Ευφυές Σύστημα διαχείρισης Αστικής Κινητικότητας της Θεσσαλονίκης αποτελεί μια ενοποιημένη προσπάθεια των βασικών φορέων της πόλης που ασχολούνται με την αστική κινητικότητα, την κυκλοφορία και το περιβάλλον.

Στόχος του είναι μέσα από τις υπηρεσίες που παρέχει, αφενός να βοηθήσει τον πολίτη να μετακινηθεί ευκολότερα αποφεύγοντας τις συμφορημένες κυκλοφοριακά περιοχές, αφετέρου να διαμορφώσει περιβαλλοντική συνείδηση και να ενισχύσει τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
Συγχρόνως, μέσω της αναβαθμισμένης διαχείρισης της κυκλοφορίας στην κεντρική περιοχή της Θεσσαλονίκης, το σύστημα μειώνει την αρνητική επιρροή της στους αέριους ρύπους. Η άμεση εμπλοκή του πολίτη στο σχεδιασμό της μετακίνησής του, του δίνει το δικαίωμα αλλά και την δυνατότητα να συμβάλει ενεργά στην αναβάθμιση της ποιότητας του περιβάλλοντος της πόλης.
Τέλος, μέσα από ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης αστικής κινητικότητας, το νέο σύστημα παρέχει τη δυνατότητα για τη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας μετακίνησης στην πόλη.
Το σύστημα διαχωρίζεται σε δύο επιμέρους οντότητες, οι οποίες δρουν συμπληρωματικά και παράλληλα:
• Το Κέντρο Αστικής Κινητικότητας
• Το Κέντρο Ελέγχου της Κυκλοφορίας

Κέντρο Αστικής Κινητικότητας Θεσσαλονίκης

Υπηρεσίες Εύρεσης Βέλτιστης Διαδρομής

Δρομολόγηση με αυτοκίνητο: Παροχή εναλλακτικών λύσεων δρομολόγησης για μετακίνηση με ιδιωτικό μέσο μεταφοράς με βάση το μικρότερο χρόνο διαδρομής ή τη μικρότερη απόσταση. Η εκτίμηση του χρόνου διαδρομής γίνεται με βάση τις πραγματικές κυκλοφοριακές συνθήκες που επικρατούν στο δίκτυο της πόλης.
Περιβαλλοντικά φιλική δρομολόγηση: Ανάδειξη της διαδρομής με τη χαμηλότερη έκθεση του μετακινούμενου σε ρύπους χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητό του αλλά και της οικονομικότερης διαδρομής, η οποία στηρίζεται στην ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης καυσίμου.
Μετακίνηση με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Παροχή βέλτιστης λύσης μετακίνησης με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της πόλης.
Συνδυασμένη Μετακίνηση: Παροχή βέλτιστης λύσης μετακίνησης με συνδυασμό οχήματος ιδιωτικής χρήσης και Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Η υπηρεσία αφορά μετακινήσεις με αφετηρία περιοχές εκτός πολεοδομικού συγκροτήματος και προορισμό κεντρικές περιοχές της πόλης. Οι λύσεις αφορούν σε μετακίνηση με αυτοκίνητο μέχρι κάποιο τερματικό σταθμό λεωφορείων όπου υπάρχει χώρος για στάθμευση και συνέχιση σε επιβαρυμένες κυκλοφοριακά περιοχές με χρήση ΜΜΜ.
Πεζή Μετακίνηση: Ανάδειξη της μικρότερης σε μήκος ασφαλούς για πεζή μετακίνηση διαδρομής.

Υπηρεσίες Πληροφόρησης Μετακινούμενου

Κυκλοφοριακές συνθήκες στο οδικό δίκτυο: Παροχή πληροφοριών για τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν στο οδικό δίκτυο.
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Παροχή πληροφοριών για διαδρομές και προγράμματα λεωφορειακών γραμμών και για τις στάσεις των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
Περιβαλλοντική επιβάρυνση: Παροχή πληροφοριών για την ατμοσφαιρική ρύπανση (όπως αυτή καταγράφεται με χρήση μετρητών) και την περιβαλλοντική επιβάρυνση λόγω της κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο.
Σημεία Ενδιαφέροντος: Παροχή πληροφοριών για σημεία που αφορούν τόσο στον τουρισμό όσο και στην καθημερινότητα της πόλης (αξιοθέατα, υπηρεσίες, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.α.).

Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης – Προώθησης της Αστικής Κινητικότητας

Γνωριμία με την έννοια της Βιώσιμης Κινητικότητας και προώθηση της χρήσης των φιλικότερων προς το περιβάλλον τρόπων μετακίνησης: Ενημέρωση που αφορά στην γνωριμία με την έννοια της Βιώσιμης Κινητικότητας και στην προώθηση της χρήσης των φιλικότερων προς το περιβάλλον τρόπων μετακίνησης.

e-Υπηρεσίες