Υπηρεσίες
Thessaloniki's Urban Mobility Center

http://www.kemdkalamarias.gr/
Ευφυές Σύστημα Διαχείρισης Αστικής Κινητικότητας Θεσσαλονίκης

Το Ευφυές Σύστημα Διαχείρισης Αστικής Κινητικότητας και Ελέγχου Κυκλοφορίας της Θεσσαλονίκης είναι μια πλατφόρμα υπηρεσιών μετακίνησης που στόχο έχει να παρέχει υπηρεσίες βέλτισης μετακίνησης, πληροφόρισης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα αστικής κινητικότητας και προστασίας του περιβόλλοντος. Το σύστημα αυτό αποτελεί μία ενοποιημένη προσπάθεια των βασικών φορέων της πόλης που ασχολούνται με την αστική κινητικότητα, την κυκλοφορία και το περιβάλλον και συγκεκριμένα των:

• Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
• Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)
• Δήμος Θεσσαλονίκης
• Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

σε συνεργασία με τους Φορείς:

• Εθνικό Αστεροσκοπείο
• Νορβηγικό Ινστιτούτο Μεταφορών ΤΟΙ

Στόχος του είναι μέσα από τις υπηρεσίες που παρέχει, αφενός να βοηθήσει τον πολίτη να μετακινηθεί ευκολότερα αποφεύγοντας τις συμφορημένες κυκλοφοριακά περιοχές, αφετέρου να διαμορφώσει περιβαλλοντική συνείδηση και να ενισχύσει τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αλλά και εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης (ποδήλατο, πεζή). Συγχρόνως, μέσω της αναβαθμισμένης διαχείρισης της κυκλοφορίας στην κεντρική περιοχή της Θεσσαλονίκης, το σύστημα έχει στόχο τη μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κυκλοφορία των οχημάτων. Η άμεση εμπλοκή του πολίτη στο σχεδιασμό της μετακίνησής του, του δίνει το δικαίωμα αλλά και την δυνατότητα να συμβάλει ενεργά στην αναβάθμιση της ποιότητας του περιβάλλοντος της πόλης. Τέλος, μέσα από ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης αστικής κινητικότητας, το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα διαμόρφωσης μιας νέας κουλτούρας μετακίνησης στην πόλη.
Το ευφυές σύστημα διαχωρίζεται σε δύο επιμέρους κέντρα υπηρεσιών τα οποία δρουν συμπληρωματικά και παράλληλα. Το Κέντρο Αστικής Κινητικότητας και το Κέντρο Ελέγχου της Κυκλοφορίας. Το έργο περιελάμβανε τόσο το σχεδιασμό και την ανάπτυξη υποδομής για τα δύο αυτά συστήματα όσο και την ανάπτυξη των απαραίτητων διεπαφών με υφιστάμενα συστήματα και υποδομές.

Υπηρεσίες του Κέντρου Αστικής Κινητικότητας
● Σχεδιασμός Μετακίνησης
Μέσω της υπηρεσίας αυτής προτείνεται η βέλτιστη διαδρομή με βάση τα κριτήρια τα οποία καθορίζονται από τον ίδιο το χρήστη. Παράλληλα, ο χρήστης επιλέγει το μέσο με το οποίο θέλει να μετακινηθεί μεταξύ των επιλογών:
•Δρομολόγηση με Δημόσιες Συγκοινωνίες
Ο χρήστης επιλέγει την μέγιστη απόσταση περπατήματος μεταξύ των επιλογών 100, 200 ή 300 μέτρα. Οι προσφερόμενες εναλλακτικές διαδρομές εμφανίζονται τόσο με απεικόνιση σε χάρτη όσο και με μορφή διαδραστικού διαγράμματος.
•Δρομολόγηση με αυτοκίνητο
Ο χρήστης ανάλογα με τις επιλογές και ανάγκες του μπορεί να θέσει ως κριτήριο την:
› Γρηγορότερη διαδρομή (διαδρομή με το λιγότερο χρόνο)
› Κοντινότερη διαδρομή (διαδρομή με την μικρότερη απόσταση)
› Περιβαλλοντικά φιλική διαδρομή (διαδρομή με τη χαμηλότερη έκθεση σε ρύπους)
› Οικονομικότερη διαδρομή (διαδρομή με την ελάχιστη κατανάλωση καυσίμου)
Ο χρόνος διαδρομής υπολογίζεται με βάση τις πραγματικές κυκλοφοριακές συνθήκες που επικρατούν στο οδικό δίκτυο της πόλης.
•Συνδυασμένη μετακίνηση
Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να συνδυάσει την χρήση του ιδιωτικού του οχήματος με δημόσιες συγκοινωνίες με κριτήριο την απόσταση, τον χρόνο, την ελάχιστη κατανάλωση καυσίμου ή την πιο περιβαλλοντικά φιλική διαδρομή.
•Πεζή Μετακίνηση

●Πληροφόρηση Μετακινούμενων
Μέσω της υπηρεσίας αυτής παρέχονται πληροφορίες σχετικά με:
•Την κατάσταση της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο, σε πραγματικό χρόνο και πρόβλεψη για την υπόλοιπη μέρα, με διαφορετική χρωματική αναπαράσταση ανάλογα με τα επίπεδα της κίνησης.
•Την περιβαλλοντική επιβάρυνση λόγω της κυκλοφορίας, για συγκεκριμένη μέρα και ώρα διαβαθμισμένη χρωματικά ανάλογα με το επίπεδο ρύπων που καταγράφεται εκείνη τη στιγμή.
•Σημεία ενδιαφέροντος όπου ο χρήστης τα επιλέγει είτε ανάλογα με την κατηγορία και υποκατηγορία του σημείου που τον ενδιαφέρει, είτε πληκτρολογώντας την διεύθυνση ενδιαφέροντος και την περιμετρική απόσταση από αυτήν
•Δημόσιες Συγκοινωνίες όπου ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να πληροφορηθεί για τις στάσεις και τις λεωφορειακές γραμμές.

●Γνωριμία με την έννοια της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να γνωρίσει και να έρθει πιο κοντά στην έννοια της αστικής κινητικότητας, αναγνωρίζοντας τα προβλήματα των αστικών μεταφορών, διαβάζοντας για καλές πρακτικές και παραδείγματα ενώ παράλληλα μπορεί να δοκιμάσει και να αξιολογήσει τις γνώσεις του μέσα από ένα σύνολο ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, σταυρόλεξων και διαδραστικών παιχνιδιών με αντικείμενο την βιώσιμη αστική κινητικότητα

Λειτουργίες του Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας

1. Διαχείριση συμβάντων με πληροφορίες πραγματικού χρόνου
2. Δυναμική εκτίμηση της κυκλοφορίας για μελλοντικά χρονικά διαστήματα της ημέρας
3. Εκτίμηση και επιβεβαίωση χρόνων μετακίνησης
4. Διαμόρφωση στρατηγικής δυναμικής διαχείρισης σηματοδοτών με βάση τις εκτιμώμενες συνθήκες κυκλοφορίας και με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
5. Αξιολόγηση επιπτώσεων από την δυναμική διαχείριση σηματοδοτών στις συνθήκες κυκλοφορίας στη κεντρική περιοχή της Θεσσαλονίκης

Το Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας λειτουργεί υπό την ευθύνη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το νέο κέντρο, ο βασικός στόχος του οποίου είναι η δυναμική προσαρμογή των προγραμμάτων των σηματοδοτών στις κυκλοφοριακές συνθήκες σε πραγματικό χρόνο, θα συμπληρώσει και θα αναπτύξει περαιτέρω τις δυνατότητες των υφιστάμενων υποδομών της Περιφέρειας.

Το «Ευφυές Σύστημα Διαχείρισης Αστικής Κινητικότητας και Ελέγχου Κυκλοφορίας για τη βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος στην κεντρική περιοχή του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης» είναι έργο χρηματοδοτούμενο κατά 50% από τις χώρες της Ισλανδίας, Λιχτενστάιν και Νορβηγίας μέσω του το Χρηματοδοτικού Μηχανισμού “Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος” και κατά 50% από Εθνικούς Πόρους.